هزینه اسلیو معده چقدر است؟ و عوامل تاثیرگذار بر آن