از چه زمانی مصرف نان و برنج بعد از عمل اسلیو آزاد است؟