۶ روش خروج از رژیم کتوژنیک و فواید خروج برنامه ریزی شده از رژیم کتوژنیک