متفورمین برای لاغری و بررسی تاثیر آن برای کاهش وزن