آیا رژیم کتوژنیک در درمان کبد چرب موثر است؟ رژیم کتوژنیک چگونه به درمان کبد چرب کمک می کند؟